Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z kúpnej zmluvy (ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru cez elektronický obchod predávajúceho) uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je AUTO TEAM 4×4, s.r.o. so sídlom Koceľova 9, 821 08 Bratislava, IČO: 35940972, IČ DPH: SK2022017294, DIČ: 2022017294, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 36466/B (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim (ďalej len „kupujúci“).

Kupujúcim sa rozumie každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľ je osoba, zapísaná v obchodnom registri, alebo ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov, ďalej osoba ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci uzatvorením objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa § 7, ods. 4, pís. b zákona č. 428/2002 Z.z. t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
www.soi.sk

Objednávka

Objednávať tovar je možné nasledujúcimi spôsobmi:

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu (čo aj potvrdzuje pred odoslaním objednávky). Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.

Objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom, alebo telefonicky, kde oznámi kupujúcemu termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné s prihliadnutím na bod 2.7 týchto Obchodných podmienok.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný druh tovaru a množstvo tovaru a v dohodnutej cene.

Kupujúci môže zrušiť objednávku najneskôr do spracovania objednávky. Stav spracovania si môže kupujúci kedykoľvek skontrolovať po prihlásení na odkaze Môj účet.

V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky, alebo e-mailom, prípadne priamo cez formulár. Pri písomnej objednávke ju môže kupujúci stornovať najneskôr pri telefonickom potvrdení prijatia objednávky. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom, alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho. Peniaze môžu byť vrátené len na účet vedený v € v ktorejkoľvek banke v Slovenskej republike.

V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené vyššie, je predávajúci oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar, alebo ho zabezpečiť za dohodnutú cenu. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 15 pracovných dní, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci bude súhlasiť.

V prípade doplnenia, aktuálnej objednávky, môže kupujúci požiadať predajcu o jej doplnenie e-mailom obchod@solodiesel.biz, alebo telefonicky. O doplnení príp. zmene objednávky bude kupujúci upovedomený e-mailom príp. telefonicky.

Ceny

Všetky ceny sú zmluvné a sú uvedené s aktuálne platnou DPH.
Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.
K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia.

Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

  • Platba vopred (na základe zálohovej faktúry, kde bude uvedený variabilný symbol pre platbu) bankovým prevodom alebo vkladom na účet predajcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s, IBAN: SK53 0900 0000 0050 5204 2483, SWIFT: GIBASKBX
  • Na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)

Platby musia byť vykonané v mene EUR.
Daňový doklad (faktúra) je doručený kupujúcemu spolu s tovarom.

Dodacie podmienky

Osobný odber tovaru je možný len vo vopred dohodnutom termíne a po úhrade tovaru vopred.
Doručenie tovaru sa vykonáva prepravnou spoločnosťou počas pracovných dní.
O dodacej lehote bude kupujúci informovaný pri potvrdení objednávky e-mailom, alebo telefonicky.

V prípade platby vopred je tovar je kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňazí na bankový účet predávajúceho.

Súčasťou dodávky tovaru nie je jeho inštalácia.

Doprava tovaru

Predaj a doručenie tovaru je vykonávaný len v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky. V prípade záujmu o doručenie do iných štátov je potrebné kontaktovať predajcu.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru spolu s prepravcom skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu kuriérskej služby. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.

V prípade doručenia tovaru prepravcom je tovar poistený v plnej výške.

Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad) – slúži ako dodací list, návod na obsluhu.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu, alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.

Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Záručná doba na tovar v internetovom obchode www.solodiesel.sk je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení – ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup, kde kupujúci kontaktuje predajcu e-mailom, telefonicky alebo osobne a dohodne sa na postupe pri uplatnení reklamácie.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane kópie faktúry teda dokladu o kúpe prípadne záručného listu.

Miestom na dopravenie reklamovaného tovaru je prevádzka predávajúceho ak predávajúci neurčí inak.

Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu, alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru.

Predávajúci je povinný bezprostredne po rozhodnutí informovať kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom o výsledku reklamačného konania a zároveň kupujúcemu doručiť e-mailom, alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu zmluvného partnera predávajúceho, AUTO TEAM 4×4, s.r.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach www.solodiesel.sk. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formulára) vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom.

Poučenie o právach

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje výhradne písomne, tak aby splnil všetky podmienky, ktoré pri odstúpení od zmluvy musia byť splnené, a to na adresu sídla firmy. Ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je nevyhnutné ho zaslať späť na adresu predávajúceho uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

  1. Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
  2. Tovar nesmie byť použitý
  3. Tovar musí byť nepoškodený
  4. Tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
  5. Musí obsahovať doklad o kúpe (kópia)

Tovar je potrebné posielať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy (doporučene neznamená na dobierku).

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predávajúceho. Pre podnikateľa platí odstúpenie do 3 dní podľa Obchodného zákonníka s 15% storno poplatkom.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (email) a internetovej siete (web), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.